ویژگی های فرهنگ کوچینگی

مدل‌های کوچینگ بسیار زیاد هستند اما از بین همه، مدل کوچینگ GROW یکی از اولین و رایج ترین ها است.

هم کوچ ها و هم منتورها از مدل GROW استفاده می کنند.

معمولاً مدل GROW به کوچ ها و مدیرانی که به تازگی با مفهوم کوچینگ آشنا شده اند آموزش داده می‌شود.